top of page

Sitoutuminen on menestystekijä

 

Sitoutuminen tarkoittaa intohimoista suhtautumista työhön ja minän yhdistymistä osaksi työroolia. Sitoutuneet työntekijät näkevät työnsä merkityksellisenä ja ilmaisevat itsensä työssään sekä fyysisesti, kognitiivisesti että emotionaalisesti. Sitoutumattomuus puolestaan näkyy vetäytymisenä ja etäisyytenä. Sitoutumisen on myös todettu vähentävän 

työuupumuksen riskiä, koska yksilö kokee omien voimavarojensa ylittävän työn vaatimukset. 

 

Sitoutuneisuus on siis mielentila, mikä näkyy työntekijöiden asenteissa konkreettisesti kahdella tavalla: työn tuloksista välittämisenä ja henkilökohtaisten resurssien hyödyntämisenä. Työsitoutumisen on tutkimuksissa todettu vaikuttavan muun muassa asiakasuskollisuuteen, kannattavuuteen, työturvallisuuteen sekä laatuun. Organisaatiot, joissa työntekijät sitoutuvat työhönsä, voivat menestyä kaksinkertaisesti tai jopa viisinkertaisesti paremmin kuin organisaatiot, joissa sitoutuminen on alhaista. Näin ollen sitoutuminen vaikuttaa monin tavoin työyhteisön suoriutumiseen ja on siis todellinen menestystekijä.

 

Lue lisää mm.:

 

Gallup Q12® Meta-Analysis. 2009. The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes.

 

Saks, A. M. & Gruman, J. A. 2014. What Do We Really Know About Employee Engagement? Human Resource Development Quarterly, 25 (2), 155–182.

bottom of page